Fynamed+

Obchodné a reklamačné podmienky

Predaj kurzov

Tieto všeobecné obchodné podmienky stanovujú vzájomné práva a povinnosti poskytovateľa, obchodnej spoločnosti Fynamed plus s. r. o., so sídlom Poľná 27, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 56 075 243, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 48614/S a objednávateľa pri predaji kurzov prostredníctvom internetových stránok dostupných z internetovej adresy (URL): http:/www.fynamed.sk. Pokiaľ je zmluvnou stranou na strane kupujúceho spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, zákonom č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník (ďalej len „ObčZ“) a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „Zos“). Ak je zmluvnou stranou na strane kupujúceho podnikateľ a ak jedná pri uzatvorení objednávky v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadi sa vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim zákonom č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník (ďalej len „ObchZ“).
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom.

Čl. I Vymedzenie pojmov

 1. „VOP“ sa rozumejú všeobecné obchodné podmienky.
 2. „Poskytovateľom“ sa rozumie obchodná spoločnosť Fynamed plus s. r. o., so sídlom Poľná 27, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 56 075 243, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 48614/S, ktorá pri uzatváraní zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej činnosti.
 3. „Objednávateľom“ sa rozumie buď fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej či inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania alebo fyzická či právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
 4. „Kurz Spiraldynamik“ sa rozumie kurz, ktorý poskytuje pre účastníka teoretickú a praktickú výučbu princípov pohybového konceptu Spiraldynamik, ktorého cieľom je podpora zdravia pomocou anatomicky správneho pohybu v terapeutických, preventívnych a pohybových oboroch.
 5. „Kurzom“ sa rozumie každý kurz v ponuke Poskytovateľa.
 6. „Cenou“ sa rozumie cena za samostatný Kurz alebo cena stanovená Poskytovateľom za všetky časti Kurzov objednaných Objednávateľom v rámci jednej Objednávky. Cenou sa rozumie aj úhrada splátky pred jednotlivými časťami kurzu.
 7. „Objednávkou“ sa rozumie Objednávateľom riadne vyplnený objednávkový formulár dostupný z Internetovej stránky, ktorý je zároveň návrhom na uzatvorenie zmluvy.
 8. „Potvrdením“ sa rozumie odsúhlasenie/akceptácia Objednávky zo strany Poskytovateľa.
 9. „Príjemcom“ sa rozumie osoba odlišná od osoby Objednávateľa, v prospech ktorej Objednávateľ Zmluvu uzatvára.
 10. „Účastníkom“ sa rozumie osoba, ktorá sa skutočne na kurze zúčastní. Účastníkom je Objednávateľ, Príjemca alebo osoba určená Objednávateľom.
 11. „Internetovou stránkou“ sa rozumejú internetové stránky dostupné z internetovej adresy (URL): http:/www.fynamed.sk

Čl. II Náplň kurzu

Predmetom jednotlivých Kurzov je vzdelávanie a prehlbovanie znalostí fyzioterapeutov, lekárov v pohybovom koncepte Spiraldynamik. Kurzy vypisuje Poskytovateľ podľa svojich kapacít v rozsahu uvedenom na Internetovej stránke. Zúčastniť sa na Kurze je možné až po zaplatení Ceny.

Čl. III Uzatvorenie zmluvy

Podmienkou účinnosti Objednávky je riadne vyplnenie Objednávky podľa pokynov uvedených na Internetovej stránke. Objednávateľ je povinný v Objednávke uviesť všetky Poskytovateľom požadované údaje a skutočnosti. Riadne vyplnenú Objednávku zašle Objednávateľ Poskytovateľovi a to kliknutím na tlačidlo s názvom „Odoslať prihlášku“.

Objednávateľ odoslaním Objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva je uzatvorená okamihom, keď je Objednávateľovi zo strany Poskytovateľa doručené na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v Objednávky Potvrdenie.

Čl. IV Cena a platobné podmienky

Aktuálne ceny Kurzov sú uvedené na Internetovej stránke.
Súčasne s Potvrdením sú Objednávateľovi vždy doručené tiež platobné podmienky, ktoré bližšie stanovujú pokyny k úhrade Ceny, a to predovšetkým číslo účtu, variabilný symbol, ktorým je číslo príslušnej Objednávky a termín, do kedy musí byť Cena uhradená. Spolu s Potvrdením je Objednávateľovi zaslaná zálohová faktúra. Uhradením Ceny sa rozumie okamih pripísania Ceny na bankový účet Poskytovateľa alebo okamih uhradenia Ceny v hotovosti v sídle Poskytovateľa. Po uhradení Ceny je Objednávateľovi zaslaná faktúra – daňový doklad.
Pokiaľ nebude Cena uhradená v termíne uvedenom v platobných podmienkach doručených Objednávateľovi spolu s Potvrdením, je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, pričom odstúpenie je účinné odoslaním odstúpenia na e-mailovú adresu Objednávateľa.

Cena musí byť uhradená vždy pred zahájením Kurzu. Po zaplatení Ceny nie je možné požadovať vrátenie peňazí.

Čl. V Porušenie zmluvy, zrušenie objednávky

Objednávateľ nemá nárok na vrátenie Ceny pri prekážkach, ktoré vznikli na jeho strane a ktoré mu bránia v riadnom absolvovaní kurzu.

Poskytovateľ neodpovedá za nemožnosť dokončenia kurzu z dôvodu na strane Objednávateľa. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu jednotlivých Kurzov, ich častí ako aj miesta.

Čl. VI Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od tejto Zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia. Poskytovateľ týmto upozorňuje Objednávateľa, že toto právo neslúži ako spôsob riešenia dodania vadného tovaru. Odstúpenie musí byť doručené Predávajúcemu do konca 14 dennej lehoty a to takým spôsobom, ktorý je preukázateľný, t.j. na e-mailovú adresu info@fynamed.sk alebo písomne na adresu Fynamed plus s. r. o., Poľná 27, 974 05 Banská Bystrica s uvedením čísla objednávky.

V prípade, že Objednávateľ uhradil Poskytovateľovi Cenu, vráti Poskytovateľ Objednávateľovi uhradenú Cenu do 14 dní od doručenia odstúpenia, a to na bankový účet Objednávateľa, z ktorého bola Poskytovateľovi Cena uhradená alebo na bankový účet uvedený Objednávateľom v odstúpení od Zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.

Čl. VII Reklamácia

Ak si Poskytovateľ nesplní povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy riadne a včas, môže Objednávateľ uplatniť svoje právo na reklamáciu služby u Poskytovateľa. Reklamácia musí byť podaná u Poskytovateľa v písomnej podobe (emailom, poštou) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa poskytnutia plnenia alebo v prípade, že poskytnutie plnenia neprebehlo, odo dňa kedy malo byť plnenie poskytnuté. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Objednávateľ právo na odstúpenie od uzavretej Zmluvy alebo na zľavu z ceny služby. Poskytovateľ vydá osobe, ktorá si uplatnila reklamáciu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a v prípade zamietnutia reklamácie Poskytovateľom vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.

Čl. VIII Súhlas so zasielaním obchodných oznámení a so spracovaním osobných údajov

Odoslaním Objednávky Objednávateľ udeľuje súhlas Poskytovateľovi so spracovaním svojich osobných údajov. Poskytovateľ ako správca osobných údajov týmto informuje Objednávateľa ako subjekt údajov a poskytuje mu poučenie o tom, že poskytnutie osobných údajov správcovi je dobrovoľné a že subjekt údajov má právo k ich prístupu, má právo tento udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla správcu a ďalej má právo v prípade porušenia svojich práv obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov a požadovať nápravu, ktorou je napr. zdržanie sa takéhoto jednania správcom, odstránenie vzniknutého stavu, ospravedlnenie sa, uskutočnenie opravy alebo doplnenie, zablokovanie, likvidácia osobných údajov ako i využitie ďalších práv.

Čl. IX Záverečné ustanovenia

Práva a povinnosti výslovne neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami ObčZ a ObchZ. Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom sa riadi VOP účinnými v okamihu uzavretia Zmluvy.

FynaMed
Návrat hore